Que mulher é essa?

Que mulher é essa que troca soco igual homem?